Hyppää sisältöön

Raision ympäristövaikutukset

Raaka-aineet ja materiaalitehokkuus

Raisio käyttää tuotteissaan ainoastaan uusiutuvia raaka-aineita. Ympäristövaikutusten pienentämiseksi konsernin tuotantolaitoksissa vähennetään hävikin ja jätteen määrää tavoitteellisesti. Materiaalivirtoja kierrätetään ja hyödynnetään konsernin omissa liiketoiminnoissa ja 97 prosenttia jätteestä on kierrätettävää.

Vuonna 2017 Raision kokonaistuotantomäärä kasvoi 2,5 prosenttia ja materiaalien käyttö noin kaksi prosenttia. Materiaalitehokkuus siis parani hieman viime vuoteen verrattuna. 

Raision kaatopaikkajätteen määrä on vähentynyt vuosi vuodelta. Vuonna 2017 yhtiö saavutti pitkäaikaisen tavoitteensa ja pääsi täysin eroon kaatopaikkajätteestä. Myös jätemäärä tuotettua tuotetonnia kohti väheni lähes kolme prosenttia. Kokonaisjätemäärä pysyi lähes edellisen vuoden tasolla. Suurin osa Raision jätteestä on kierrätyskelpoista jätettä.

Raportoinnin laajuus: Konsernin jatkuvat liiketoiminnot 2015 - 2017. Veden käyttö tuotteisiin ei sisälly alla esitettyihin raaka-ainemääriin.

Tuotanto, raaka-aineiden käyttö

Jätteet

Vesi

Raisiossa vettä käytetään tuotteiden valmistukseen, teollisuushöyryn tuottamiseen, jäähdytykseen ja lämmitykseen. Veden käyttöä ja jäteveden määriä seurataan ja pyritään aktiivisesti vähentämään. 

Vuonna 2017 Raision vedenkulutus kasvoi vuoteen 2016 verrattuna. Suurimpana syynä vedenkulutuksen lisääntymiseen olivat bioenergialaitoksen rakennustyöt ja käynnistämiseen liittyvät koeajot. Jäteveden määrän kasvoi myös kalanrehutehtaan tuotantolinjaston kunnostus- ja rakennustöiden takia.

Veden käyttöJätevesi

Energia

Vuonna 2017 Raision energian kokonaiskulutus pieneni hieman tuotantomäärän noususta huolimatta. Tämän seurauksena jo entuudestaan hyvällä tasolla ollut energiatehokkuus parani vuoteen 2016 verrattuna yli kolme prosenttia. Bioenergialaitoksen valmistumisen myötä itsetuotetun energian osuus lämmöntuotannosta oli 50 prosenttia ja uusiutuvan energian osuus energian kokonaiskulutuksesta nousi noin 30 prosenttiin.

Raision sähkönkulutus vuonna 2017 oli 39 000 (2016: 37 000 ja 2015: 39 000) megawattituntia, kulutus kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna kuusi prosenttia. Lämmön- ja höyrynkulutus vuorostaan laski vuoteen 2016 verrattuna noin viisi prosenttia, ja oli noin 48 000 (2016: 51 000 ja 2015: 52 000) megawattituntia. Raision ostama sähkö on ympäristömerkittyä, eli sen tuottamisesta ei aiheudu hiilidioksidipäästöjä.

Vuoden 2017 aikana hiilineutraalin energian osuus nousi lähes 70 prosenttiin Raision kokonaisenergiankulutuksesta.

Energiatehokkuus

Raision tavoitteena on energiatehokkuuden jatkuva parantaminen. Tavoitteen saavuttamiseksi energiankulutusta seurataan tarkasti. Raisio on myös sitoutunut Suomen energiatehokkuussopimukseen. Vuonna 2017 tuotantolaitoksilla tehtiin energia-auditointeja mahdollisten energiansäästökohteiden kartoittamiseksi. Energia-auditoinnin tulosten pohjalta päädyttiin muun muassa laskemaan tuotantotilojen lämpötilaa. Lisäksi jatkettiin valaistuksen vaihtamista energiatehokkaisiin LED-valoihin toimisto- ja tuotantotiloissa.  

Kaikki Raision käyttämä sähkö on osto-energiaa. Lämmöntuotannosta oman energiantuotannon osuus on noin 50 prosenttia.

Energian kulutus

Energiantuotannon päästöt

Raisio raportoi omasta toiminnastaan aiheutuvat energiantuotannon välittömät kasvihuonekaasupäästöt sekä ostoenergian välilliset päästöt CO2e-arvoina. Hiilidioksidiekvivalentilla (CO2e) kuvataan kasvihuonekaasujen yhteenlaskettua ilmastoa lämmittävää vaikutusta.

Raision kokonaishiilidioksidipäästöt vuonna 2017 olivat 8 800 (2016: 15 900, 2015: 16 800) tonnia CO2e. Kokonaispäästöt vähenivät vuoteen 2016 verrattuna 45 prosenttia. Raision suorat, omasta energiantuotannosta aiheutuvat päästöt olivat 1 400 (2016:1 600, 2015:1 400) tonnia CO2e, mikä oli yli 10 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2016. Raision välilliset, ostoenergiasta aiheutuneet hiilidioksidipäästöt olivat 7 400 (2016: 14 300, 2015:15 400) tonnia CO2e. Välilliset päästöt pienenivät edellisestä vuodesta yli 45 prosenttia. Oman energiantuotannon päästöt on määritetty laskennallisesti ja ostoenergian osalta toimittajien ilmoittamien päästöjen CO2e-arvoina. 

Bioenergialaitoksen valmistumisen myötä hiilineutraalin energian osuus nousi lähes 70 prosenttiin.  

CO2e-päästöt