Hyppää sisältöön

Jatkuva sidosryhmädialogi

Raisio käy jatkuvaa dialogia sidosryhmiensä kanssa. Olennaisuusarviota tarkennetaan vuosittain sidosryhmädialogin pohjalta. Jatkuva avoin vuorovaikutus on keskeinen osa Raision yritysvastuun johtamista, toteuttamista ja suunnittelua.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu tärkeimmät sidosryhmät ja tapa, jolla heidän kanssaan käydään dialogia. Taulukkoon valitut sidosryhmät on tunnistettu liiketoimintojen kanssa.

Syksyllä 2017 Raisio toteutti laajan sidosryhmäkyselyn, johon osallistui 1400 kuluttajaa, asiakasta, työntekijää ja sijoittajaa kolmesta maasta. Kyselyn tulokset luovat pohjan uudelle vastuullisuusohjelmalle, joka tulee voimaan vuoden 2019 alusta. 

Sidosryhmä Vuorovaikutuskanava
Henkilöstö Jatkuva ja avoin vuorovaikutus työyhteisössä, kehityskeskustelut, henkilöstöinfot, esimieskirjeet, intranet, mielipidekyselyt, yhteistyöryhmät
Kuluttajat Kuluttajapalvelu, konsulentit, Sunnuntai-klubi ja Elovena-kerho, sosiaalinen media, Raision Keittokirja, brändisivut ja vastuullisuusviestintä verkossa, uutiskirjeet, mainonta, verkkokauppa, kuluttajatutkimukset
Asiakkaat (elintarvikkeet)
mm. vähittäiskauppa, tukkukauppa, leipomot ja teollisuus, suurkeittiöt, vienti, yrityspartnerit
Suorat asiakaskontaktit, verkkosivut, extranet, tapahtumat, messut
Asiakkaat (Raisioagro) Maidontuottajat, kalankasvattajat, kotieläintuottajat ja viljelijät, Raision sopimusviljelijät Suorat kontaktit, tuottaja- ja viljelijätilaisuudet, sopimusviljelijäpäivät, messut ja seminaarit, asiakasristeily, nettisivut, verkkokauppa, asiakaslehdet Agro- ja AquaMakasiini, extranet
Omistajat Tapaamiset, tilaisuudet, yhtiökokous, pörssitiedotteet ja julkaisut, vuosikertomus ja yritysvastuuraportti, osavuosikatsaukset, nettisivut
Institutionaaliset sijoittajat ja analyytikot Roadshowt, sijoittajatapaamiset ja -tilaisuudet, Capital Markets Day, pörssitiedotteet ja julkaisut, osavuosikatsaukset, vuosikertomus ja yritysvastuuraportti
Rahoittajat Tapaamiset, tiedotteet, julkaisut, tilinpäätös, osavuosikatsaukset
Viranomaiset Tapaamiset, vaikuttaminen järjestöissä, kts. Raision jäsenyydet
Alihankkijat Suorat kontaktit, tapaamiset, auditoinnit, tavarantoimittajien eettiset periaatteet, alihankkijoiden itsearviointilomake 
Tavarantoimittajat Suorat kontaktit, tapaamiset, auditoinnit, tavarantoimittajien eettiset periaatteet, tavarantoimittajien itsearviointilomake
Yhteistyökumppanit Suorat kontaktit, tapaamiset
Media Suorat kontaktit, tapaamiset, haastattelut, lehdistötilaisuudet, seminaarit, tiedotteet, sosiaalinen media, nettisivut
Lähiyhteisöt Tilaisuudet, yritysvierailut, nettisivut, hankkeet (esim. Varsinais-Suomen Yrityskylä ja Elovena Voimapäivä)
Oppilaitokset Kummikoulut, puhujavierailut, yritysvierailut, projektityöt
Yliopistot ja korkeakoulut Henkilökohtaiset kontaktit, tutkimusyhteistyö, projektityöt, yhteistyö Raision Tutkimussäätiön kautta
Järjestöt ja jäsenyydet Yhteisseminaarit ja -tilaisuudet, Raision edustukset ja jäsenyydet järjestöissä, nettisivut, yhteistyö mm. WWF Suomen kanssa 
Ruoan, ravitsemuksen ja terveyden asiantuntijat Tapaamiset, uutiskirjeet, esitteet
Ammattiliitot Tapaamiset, sopimukset, yhteistyö muiden yritysten kanssa, kehitysprojektit