Hyppää sisältöön

Riskienhallinta 

Riskienhallintapolitiikka

Raision riskienhallintapolitiikassa on määritelty riskienhallinnan tavoitteet, periaatteet ja vastuut. Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa riskit ja turvata Raision liiketoiminnan jatkuvuus, tuotteiden ja toiminnan turvallisuus, henkilöstö ja omaisuus sekä pyrkiä ehkäisemään omistaja-arvoon negatiivisesti vaikuttavia tapahtumia.

Raisio painottaa riskienhallinnassa ennaltaehkäisevää toimintaa ja pyrkii jatkuvasti kehittämään riskienhallintaa kaikilla sen osa-alueilla. Liiketoimintayksiköt tekevät itsenäisesti päätökset liittyen operatiiviseen riskienhallintaan, johon kuuluu muun muassa työturvallisuus ja liiketoiminnan vastapuolien sekä maksuehtojen valinta. Raisiolla on koko konsernin laajuinen vakuutusohjelma, jonka tuella hallitaan muun muassa omaisuuteen ja jatkuvuuteen liittyviä riskejä. Rahoitusriskit mukaan lukien vakuutusten hallinta on keskitetty talousosastolle. Sisäisen valvonnan havainnoista ja liiketoiminnan riskeistä raportoidaan hallitukselle osana kuukausittaista taloudellista raportointia.

Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät

Euroalueen talouden arvioidaan jatkavan vahvaa kasvuaan edelleen vuonna 2018. Kasvu perustuu yksityisen kulutuksen ohella investointien elpymiseen, mitä tukevat matala korkotaso sekä poliittisen epävarmuuden väheneminen. Uhka protektionismin viriämisestä ei kuitenkaan ole poistunut.

Ison-Britannian kansanäänestyksen seurauksena maa tulee eroamaan Euroopan unionista (Brexit). Eron kaikki yksityiskohdat ovat avoimia ja päätöksestä johtuvan epävarmuuden arvioidaan heikentävän Ison-Britannian talouden kasvunäkymiä sekä aiheuttavan edelleen voimakasta vaihtelua punnan ulkoisessa arvossa. 

Suomen talous kasvoi voimakkaasti vuonna 2017 ja kasvun arvioidaan jatkuvan vahvana vuonna 2018. Talouden kehitys nojaa yksityiseen kulutukseen, investointien ja viennin kasvuun, matalaan korkotasoon sekä työttömyysasteen laskuun. Talouskasvua rasittaa nouseva inflaatio. 

Venäjällä talous elpyy ja kuluttajien ostovoima kasvaa. Ukrainassa liiketoimintaympäristö pysyy haastavana. 

Valuuttakurssien muutoksilla on merkittävä vaikutus Raision liikevaihtoon ja -tulokseen suoraan ja välillisesti. Punnan arvon vaihtelu Brexitin luoman epävarmuuden seurauksena heijastuu Raision liikevaihtoon ja -tulokseen, sillä makeisliiketoiminnan myynnin jälkeenkin huomattava osa niistä kertyy Isosta-Britanniasta. Venäjän ruplan ulkoisen arvon vaihtelu vaikuttaa niin rehujen kuin hiutaletuotteiden vientiin ja saattaa vaikuttaa myös tuotantolaitosten käyttöasteeseen Suomessa. 

Maatalouspohjaisten raaka-aineiden saatavuus ja hinta ovat Raision liiketoiminnoille merkittävä haaste. Ilmaston lämpeneminen ja siitä seuraavat sään ääri-ilmiöt vaikuttavat nopeasti näiden hyödykkeiden sato-odotuksiin, tarjontaan, kysyntään ja hintaan. Muutokset myös muiden keskeisten raaka-aineiden, kuten sterolien, tarjonnassa, kysynnässä ja hinnassa ovat mahdollisia. Riskienhallinnan merkitys sekä arvon että volyymin suhteen on liiketoiminnan kannattavuuden näkökulmasta olennaisen tärkeää, mistä kasvukausi 2017 Suomessa on muistuttanut.

Raisio arvioi päivittäistavaramarkkinoiden pysyvän edelleen varsin vakaina verrattuna muihin toimialoihin. Vähittäiskaupan muutos ja kiristyvä kilpailu ovat haaste myös  elintarvike-teollisuudelle niin myyntihintojen kuin -ehtojen kautta kaikilla Raision päämarkkina-alueilla. 

Kotimaisen maa- ja kotieläintalouden kannattavuus- ja likviditeettiongelmat heikentävät alan ostovoimaa ja luovat painetta Raisioagron kannattavuudelle. Euroopan unionin Ukrainan ja Krimin kriisin johdosta vuonna 2014 asettamat pakotteet ja Venäjän asettamat vastapakotteet, erityisesti meijerituotteiden tuontikielto, vaikeuttavat suoraan ja välillisesti Raisioagron liiketoimintaa. Raisioaqualle kalanrehujen viennin häiriöttömyys on tärkeää. Mahdollista on myös se, että Venäjä laajentaa tuontikieltojen soveltamisalaa uusiin tuoteryhmiin paitsi rehuissa myös elintarvikkeissa.  

Varautuminen ja sopeutuminen Brexitiin on Raision liiketoimintojen keskeinen haaste myös vuonna 2018 ja esimerkiksi Benecol-liiketoiminnassa tämä saattaa johtaa muutoksiin alihankintajärjestelyissä. Kansainvälinen raaka-aineketju ja kuluttajatuotteiden valmistuttaminen alihankkijoilla altistavat erityisesti Benecol-liiketoiminnan saatavuus-, hinta- ja valuuttariskeille. 

Liiketoimintansa kasvun ja kannattavuuden varmistamiseksi Raisio saattaa toteuttaa yritysjärjestelyjä, jotka samoin kuin rationalisointihankkeet saattavat aiheuttaa merkittäviä kertaluontoisia kuluja.