Hyppää sisältöön

GRI-sisältöindeksi

Raision yritysvastuuraportti noudattaa GRI standards -ohjeiston niin kutsuttua core-tasoa. Raportille ei ole tehty ulkoista varmennusta.

Tunnus GRI:n sisältö Sijainti Lisätiedot UN Global Compact
  Organisaation profiili      
102-1 Raportoivan organisaation nimi Raportoinnin laajuus    
102-2 Tärkeimmät brändit, tuotteet, palvelut Benecol  Terveelliset elintarvikkeet  Raisioagro    
102-3 Pääkonttorin sijainti Raportoinnin laajuus    
102-4 Maat, joissa merkittävää toimintaa Benecol  Terveelliset elintarvikkeet  Raisioagro    
102-5 Omistusrakenne ja yhtiömuoto Hallinnointi    
102-6 Markkina-alueet Benecol  Terveelliset elintarvikkeet  Raisioagro    
102-7 Organisaation ja liiketoiminnan koko Tilinpäätös    
102-8 Henkilöstön määrä ja profiili Raision henkilöstö    
102-9 Toimitusketjun kuvaus Monimuotoinen arvoketju    
102-10 Organisaation ja toimitusketjun merkittävät muutokset Tilinpäätös    
102-11 Varovaisuusperiaatteet Riskienhallinta    
102-12 Ulkoiset periaatteet ja aloitteet joihin sitouduttu Vastuulliset toimintaperiaatteet ja politiikat    
102-13 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Jäsenyydet järjestöissä    
  Strategia      
102-14 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus   x
102-15 Vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Vastuullisuuden johtaminen
Monimuotoinen arvoketju
   
  Liiketoiminnan eettisyys      
102-16 Arvot, periaatteet, standardit joihin sitouduttu Vastuulliset toimintaperiaatteet ja politiikat   x
102-17 Toiminnan eettisyyteen ja lainmukaisuuteen liittyvä neuvonanto Vastuulliset toimintaperiaatteet ja politiikat   x
  Hallinto      
102-18 Hallintomalli Hallinnointi
Vastuullisuuden johtamismalli
   
102-19 Valtuutettu johto Hallinnointi
Vastuullisuuden johtamismalli
   
102-20 Yritysvastuun hallinnointi Vastuullisuuden johtamismalli    
102-21 Sidosryhmien huomioiminen Jatkuva sidosryhmädialogi    
102-22 Hallituksen kokoonpano Hallitus     
102-23 Hallituksen puheenjohtaja Hallitus    
102-24 Hallituksen valinta Hallinto ja ohjausjärjestelmä    
102-25 Hallituksen eturistiriidat Hallinto ja ohjausjärjestelmä    
102-26 Hallituksen rooli yrityksen tarkoituksen, arvojen ja strategian määrityksessä  Hallinto ja ohjausjärjestelmä Vastuullisuuden johtamismalli    
102-27 Hallituksen pätevyyskriteerit  Hallinto ja ohjausjärjestelmä    
102-28 Hallituksen valvonta Hallinto ja ohjausjärjestelmä    
102-29 Taloudellisten, ympäristö ja sosiaalisten näkökohtien tunnistaminen Olennaisuusarvio    
102-30 Riskienhallinta Vastuullisuuden johtaminen    
102-31 Taloudellisten, ympäristö ja sosiaalisten näkökohtien katselmus Vastuullisuuden johtamismalli    
102-33 Epäkohtien kommunikointi Vastuullisuuden johtamismalli
Toimintaperiaatteet ja politiikat
   
102-35 Palkitsemispolitiikat Palkka-ja palkkioselvitys    
102-36 Palkitsemisperusteet Palkka-ja palkkioselvitys    
102-38 Henkilöstön ja toimitusjohtajan vuotuinen palkkojen ja palkkioiden suhdeluku Henkilöstö    
  Sidosryhmävuorovaikutus      
102-40 Luettelo organisaation sidosryhmistä Jatkuva sidosryhmädialogi    
102-41 Työehtosopimusten piiriin kuuluvat työntekijät Henkilöstö    
102-42 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Jatkuva sidosryhmädialogi    
102-43 Sidosryhmävuorovaikutukseen käytetty lähestymistapa ja sen tarkoitus Jatkuva sidosryhmädialogi    
  Olennaiset näkökohdat ja rajaukset      
102-45 Raportin organisatorinen rajaus Tilinpäätös    
102-46 Selvitys raportin rajausprosessista Raportoinnin laajuus    
102-47 Luettelo olennaisista näkökohdista Olennaisuusarvio    
102-48 Merkittävät oikaisut edellisten raporttien tietoihin Ei oikaisuja.    
102-49 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja rajauksissa Ei merkittäviä muutoksia laajuudessa ja rajauksissa. Raisio raportoi toiminnastaan jatkuvien liiketoimintojen osalta.  
102-50 Raportointijakso Raportoinnin laajuus    
102-51 Edellisen raportin päiväys Raportoinnin laajuus    
102-52 Raportin julkaisutiheys Raportoinnin laajuus    
102-53 Raportin yhteystiedot Raportoinnin laajuus    
102-54 GRI-standardin mukainen raportointi GRI-sisältöindeksi    
102-55 GRI-sisältövertailu GRI-sisältöindeksi    
102-56 Raportin ulkoinen varmennus GRI-sisältöindeksi    
  Taloudellinen vastuu      
201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen Taloudellinen vastuu    
204-1 Ostot paikallisilta toimittajilta Vastuullinen hankinta Raportoimme viljaostot kotimaisilta viljelijöiltä.  
205-2 Korruption vastaiset toimet Tilinpäätös   x
  Ympäristövastuu      
301-1 Raaka-aineet Vastuullinen hankinta
Raision ympäristövaikutukset
Raportoimme tuotteiden raaka-aineet x
302-1 Organisaation oma energian kulutus Raision ympäristövaikutukset   x
302-3 Energiatehokkuus Raision ympäristövaikutukset    
302-4 Energiankulutuksen väheneminen Raision ympäristövaikutukset   x
303-1 Veden kulutus Raision ympäristövaikutukset   x
304-1 Toimipaikat suojelluilla alueilla tai niiden välittömässä läheisyydessä Ympäristövastuu   x
305-1 Suorat päästöt Raision ympäristövaikutukset   x
305-2 Epäsuorat päästöt Raision ympäristövaikutukset   x
305-4 Kasvihuonekaasujen päästöintensiteetti Raision ympäristövaikutukset   x
305-5 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Raision ympäristövaikutukset   x
306-1 Jätevedet Raision ympäristövaikutukset   x
306-2 Jätteet Raision ympäristövaikutukset    
307-1 Sakot ja muut sanktiot ympäristömääräysten rikkomisesta Ympäristövastuu   x
  Sosiaalinen vastuu      
401-1 Rekrytointi ja vaihtuvuus Raision henkilöstö   x
403-2 Työtapaturmat, sairauspoissaolot Työturvallisuus ja tapaturmien vähentäminen Tietoa ei ole raportoitu sukupuolen mukaan.  x
404-3 Kehityskeskusteluprosessien kattavuus Työtyytyväisyys ja osaamisen kehittäminen    
405-1 Monimuotoisuus ja tasa-arvoiset mahdollisuudet Raision henkilöstö  Palkkoja ei ole raportoitu sukupuolen mukaan x
  Elintarvikealan vastuullisuus      
FP1 Vastuullisen hankinnan periaatteiden noudattaminen Vastuullinen hankinta   x
FP2 Sertifioitujen raaka-aineiden osuus Vastuullinen hankinta   x
FP5 Sertifioiduissa tuotantolaitoksissa valmistettujen tuotteiden osuus Tuoteturvallisuus